top of page

Organisationens love og vedtægter

1. Navn og hjemsted.

1.1 Samfundets navn er UNITARISK KIRKESAMFUND.

1.2 Hjemsted er København.

2. Formål og medlemskab

2.1 Samfundet hviler på unitarismen og anerkender således bl.a. den enkeltes ret til fri tænkning,

undersøgelse og tro under ansvar for Gud og sin egen samvittighed.

2.2 Enhver, der vedkender sig dette krav om personlig sandhed som det afgørende i religiøse

forhold, kan - uanset sine særlige anskuelser - optages som medlem af samfundet.

3. Medlemsforhold

3.1 Det årlige medlemskontingent fastsættes hvert år af den ordinære generalforsamling for det

efterfølgende kalenderår og forfalder d.1. januar dette år.

3.2 Ved indmeldelse i løbet af året betales forholdsmæssigt kontingent.

3.3 Kontingentet kan betales hel- eller halvårligt og skal være fuldt indbetalt inden årets udgang.

3.4 Bestyrelsen kan undtagelsesvis give et medlem hel eller delvis, midlertidig

kontingentfritagelse.

3.5 Ved begæring om optagelse i samfundet udfyldes en formular stilet til samfundet.

3.6 Stemmeret vedrørende samfundets anliggender opnås efter et helt års uafbrudt medlemsskab

og forudsat at 1 års kontingent er betalt.

3.7 Dog kan kun medlemmer, der har stået som stemmeberettigede medlemmer i mindst 5 år,

medvirke til en beslutning om samfundets opløsning.

3.8 Når et medlem er mere end 1 år i kontingentrestance og trods skriftligt påkrav undlader at

nedbringe restancen, kan den pågældende, efter bestyrelsens beslutning, slettes som medlem.

4. Regnskab

4.1 Regnskabsåret er kalenderåret.

4.2 Samfundets formue og øvrige pengemidler, som ikke er bundet i fast ejendom, løsøre,

obligationer eller andre værdipapirer, skal indestå i bank eller på postgirokonto.

4.3 Samfundet forpligtes ved underskrift af bestyrelsens formand; i hans forfald af næstformanden

eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

4.4 På hvert års ordinære generalforsamling vælges to revisorer; genvalg kan finde sted.

5. Bestyrelse

5.1 Bestyrelsen består af fra 5 og indtil 7 af generalforsamlingen valgte medlemmer.

5.2 På enhver ordinær generalforsamling afgår efter tur 2 medlemmer. Afgangsordenen

bestemmes om fornødent ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted.

5.3 Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden. Den vælger af sin midte formand og

næstformand. Bestyrelsen vælger ligeledes af sin midte et forretningsudvalg på tre medlemmer til

ledelse af de daglige forretninger.

5.4 Ved afgang i årets løb kan bestyrelsen supplere sig selv indtil næste ordinære

generalforsamling, hvor den pågældende da er på valg.

5.5 Over alle forhandlinger på bestyrelsesmøderne føres en protokol, der underskrives af samtlige

tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.5.6 Bestyrelsen repræsenterer og leder samfundet, forvalter dets midler, ansætter og afskediger

dets funktionærer.

5.7 Efter indstilling fra bestyrelsen vælger eller afskediger generalforsamlingen præst og/eller

udvalg, der forestår de kirkelige handlinger og tegner den religiøse linie.

6. Generalforsamling

6.1 Generalforsamlingen, der afholdes i København, har den øverste myndighed i alle samfundets

anliggender.

6.2 Den ordinære generalforsamling afholdes i marts måned og indkaldes med mindst 21 dages

varsel ved bekendtgørelse i samfundets blad og ved opslag på følgende medier: Kirkens

hjemmeside og i Unitarisk Kirkesamfunds gruppe på Facebook.

6.3 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest

14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

6.4 På den ordinære generalforsamling er dagsordenen følgende:

a. Valg af dirigent.

b. Beretning om samfundets virksomhed i det forløbne år.

c. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse samt orientering om budgettet for

det indeværende år.

d. Indkomne forslag.

e. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

f. Valg af revisorer.

g. Fastsættelse af det årlige medlemskontingent.

h. Eventuelt.

6.5 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens bestemmelse, eller når 20 % (dog

mindst 20) af medlemmerne over for bestyrelsen skriftligt fremsætter ønsket herom ledsaget af

opgivet forhandlingsemne. Indkaldelse som ved den ordinære generalforsamling.

6.6 Ved afstemninger på generalforsamlinger gælder almindelig stemmeflerhed undtagen ved

lovændringer, til hvis vedtagelse kræves 2/3 af de afgivne stemmer. Ved personvalg mellem flere

kandidater til tillidsposter benyttes skriftlig afstemning. Endvidere gælder at ændring af lovenes

paragraf 8 kun kan ske efter de i nævnte paragraf anførte regler.

6.7 Over de på generalforsamlingerne førte forhandlinger affattes et protokollat, der underskrives

af dirigenten og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

7. Åbne møder

7.1 Bestyrelsen skal foranledige, at der hvert år afholdes åbne møder, hvorpå samfundets trivsel

og fremgang kan drøftes.

8. Opløsning af Unitarisk Kirkesamfund

8.1 Samfundets opløsning og ændringer i samfundets grundprincip (paragraf 2) kan kun besluttes

af to generalforsamlinger, der afholdes med mindst en måneds mellemrum. Til vedtagelse kræves,

at 3/4 af de i begge tilfælde fremmødte medlemmer skriftligt stemmer derfor.

8.2 Den generalforsamling, som træffer endelig beslutning om opløsning, træffer ogsåbestemmelse om midlernes anvendelse og vælger en komité på tre medlemmer til at foretage

opløsningen.

8.3 Samfundets midler kan i tilfælde af opløsning kun anvendes til lignende, dvs. kirkeligt, formål

eller til almenvelgørende formål som for eksempel Dansk Røde Kors.

Generalforsamlingen, København, 27.03.2023

Med nærværende loves vedtagelse bortfalder alle samfundets tidligere vedtægter.

Generalforsamling

Årsberetninger

Årsberetninger

Økonomi

Unitarisk Kirkesamfund modtager ingen offentlige støtte.  Indtægter stammer fra medlemmerne og fra lejeindtægter.

Unitarisk Kirkesamfund

bottom of page